Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Babor Beauty Spa Wrocław
ul. Grabiszyńska 212/U10, 53-235 Wrocław

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych
świadczonych w gabinecie kosmetycznym Babor Beauty Spa przy ul. Grabiszyńskiej 212/u 10 we
Wrocławiu, zwany dalej „Gabinetem”.
2. Osoby korzystające z usług gabinetu Babor Beauty Spa mają obowiązek zapoznania się
z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej
„Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, bez
konieczności jego podpisania.

§ 2
Osoby odwiedzające gabinet

1. Osobą odwiedzającą Gabinet może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą rodzica, opiekuna
lub przedstawiciela ustawowego.
3. Osoba odwiedzająca Gabinet zobowiązana jest do zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni przy
użyciu dystrybutora bezdotykowego znajdującego się przed wejściem do gabinetu.

§ 3
Poufność informacji

1. Babor Beauty Spa działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udostępnienie danych osobowych przez Państwa w
ankietach i kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Babor Beauty
Spa.
2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie
ofert promocyjnych poprzez wiadomość sms lub maila to będą one doręczane.
4. Wszystkie Państwa zabiegi zapisywane są w kartotece zabiegowej i są one strzeżone tajemnicą
zawodową.

§ 4
Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanych przez nich stanowiskach, jak
również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym
ich stanowisku.
2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska
pracy oraz narzędzi i urządzeń.
3. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska
zabiegowego.
4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad powinni Państwo niezwłocznie zgłosić właścicielowi
Gabinetu.

§ 5
Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Państwo mieliście
bezpośredni kontakt podczas zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane po każdej wizycie.
2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu
wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić inne osoby
na uszczerbek na zdrowiu.

§ 6
Świadczenie usług kosmetologicznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu, Pracownik przeprowadza z Państwem wywiad w celu ustalenia czy
stan zdrowia, przebyte lub obecne choroby nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie
stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.
2. Każdy korzystający z usług jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
3. Przed rozpoczęciem Zabiegu mają Państwo obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich
dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o
chorobach serca, chorobach nowotworowych, używaniu rozrusznika serca, stanach zapalanych w fazie
ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży, karmieniu piersią, przyjmowaniu leków
zmniejszających krzepliwość krwi.
4. Zobowiązuje się również Państwa do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu
swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.


§ 7
Płatność

1. Każdy z Państwa jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest
dostępny na miejscu w recepcji Gabinetu lub na stronie internetowej pod adresem: www.longevite.pl.
2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, kartą lub przelewem.
3. W Babor Beauty Spa dostępne są także pakiety zabiegów, płatne z góry, uprawniające do skorzystania
z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.
4. W Babor Beauty Spa można dokonać zakupu profesjonalnych produktów detalicznych marki Babor i
Kapyderm. Możliwa jest rezerwacja danych produktów na okres 14 dni. Po tym czasie zarezerwowane
produkty wracają do ogólnodostępnej sprzedaży.
5. Babor Beauty Spa zastrzega sobie możliwość zmiany cen usług.

§ 8
Rabaty

1. Rabaty przyznawany są indywidualnie w zależności od częstotliwości wizyt i zakresu zakupowanych
usług i produktów. Rabatom podlegają usługi oraz produkty detaliczne.

2. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

§ 9
Bony Upominkowe

1. Bony upominkowe, zwane dalej „Bonami”,upoważniają do skorzystania z usług w Babor Beauty Spa
zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu.
2. Bon można nabyć bezpośrednio w recepcji Gabinetu, drogą mailową lub telefoniczną. Za Bony
zamówione internetowo lub telefonicznie płatność należy dokonać przelewem na wskazany numer konta,
a następnie okazać potwierdzenie dokonania przelewu za pośrednictwem maila.
3. W trakcie rezerwacji terminu Zabiegu należy poinformować pracownika recepcji, iż opłatę
za umawiany zabieg stanowił będzie Bon.
4. Bon zachowuje ważność przez 12 miesiące od dnia wystawienia go przez Gabinet.
5. Bon może opiewać na dowolną kwotę, konkretne zabiegi lub pakiety usług.
6. Niewykorzystany Bon z chwilą wygaśnięcia terminu ważności traci możliwość zrealizowania.
7. Bon na wizytę umówioną, która się nie odbyła z przyczyn zależnych od klienta i nie została przez
niego odwołana na minimum 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, uznaje się za zrealizowany.
8. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
9. Istnieje możliwość zamiany zabiegu, na który wystawiony został Bon na każdy z zabiegów będący
w ofercie Gabinetu. Osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których chce
skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
10. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty
w gotówce, jeśli obdarowany wybierze zabieg opiewający na niższą kwotę niż kwota określona na Bonie.
Kwota pozostała na Bonie po wykonaniu usługi, pozostaje do dalszego wykorzystania na zabiegi w
Gabinecie, w terminie określonym na Bonie.
11. Bon może być przeniesiony na inną osobę po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu tego z
Pracownikiem Gabinetu.
12. Dopuszczalna jest realizacja Bonu podczas kliku wizyt.


§ 10
Odpowiedzialność

1. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie pozostawione w garderobie. Salon nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w garderobie, w
szczególności rzeczy wartościowe, jaki również torby, plecaki, torebki, które powinni Państwo zatrzymać
przy sobie.
2. Niezastosowanie się Państwa do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w
przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań bądź podanie nieprawdziwych danych w trakcie
wywiadu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za wykonany Zabieg.
3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia
Gabinetu.
4. Babor Beauty Spa nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu,
wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny
ze sztuką kosmetyczną i ogólnie przyjętymi standardami.


§ 11
Rezerwacje

1. Każdy z Państwa może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu bezpośrednio w recepcji
gabinetu, telefonicznie lub mailowo.
2. Dzień przed zaplanowaną wizytą w Gabinecie Babor Beauty Spa będzie Państwu doręczany sms z
przypomnieniem o dokładnym terminie wizyty oraz sms z linkiem do ankiety zdrowia. Należy wejść w
link zawarty w sms i odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Ankietę zdrowia należy wypełniać
każdorazowo przed planowaną wizytą.
3. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu lub zmiana terminu wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny
skutkuje koniecznością wpłaty zadatku w wysokości 100zł na konto bankowe Gabinetu, podczas kolejnej
próby rezerwacji terminu.
4. Na zarezerwowane Zabiegi należy przychodzić punktualnie lub 5 minut przed umówioną godziną.
Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu, jeśli Klient przybędzie na Zabieg z opóźnieniem
przekraczającym 30 minut.
5. Za wyraźną zgodą Klienta i Pracownika, Zabieg może zostać wykonany mimo spóźnienia, z
zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem
etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg cena usługi nie ulega
zmianie.
6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika,
żaden z etapów nie zostanie skrócony.
7. Babor Beauty Spa zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego
wykonaniem. Salon jednocześnie uzgodni z Państwem nowy termin Zabiegu.

§ 12
Reklamacje

1. Mają Państwo prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów w terminie
7 dni od daty jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu.
2. Reklamację składa się osobiście w Babor Beauty Spa lub w formie pisemnej za pośrednictwem maila.
Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi Państwu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu
korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon
może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadość uczynienia.

§ 13
Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów
tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

§ 14
Postanowienia końcowe


1. Każdy z Państwa ma prawo wglądu do regulaminu i cennika.
2. Babor Beauty Spa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowe
postanowienia są wówczas wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2020 r.

Kontakt

Babor Beauty SPA

  ul. Grabiszyńska 212/U10 parter
53-235 Wrocław
  tel. 662 261 615
email: recepcja@longevite.pl
  Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 20:00
Sobota od 10:00 do 15:00


Facebook - Babor Beauty SPA Wroclaw

Instagram - Babor Beauty SPA Wroclaw

zakład longevite – wejście

Wskazówki dojazdu

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]